Referat 2012

GENERALFORSAMLING 2012

Fredag den 25. marts

I år havde 36 medlemmer fundet vej til Virkedal og de eftertragtede gule ærter med tilbehør inden generalforsamlingen.

Derefter gik man over til følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
6. Valg af revisor og suppleant.
7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
8. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent.

Uden modkandidater valgtes Leif Andersen

Ad 2. Bestyrelsens beretning v/Formanden.

Beretningen som blev leveret på "næsten" bornholmsk blev godkendt.

Ad 3. Regnskab v/Kassereren.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg er:

Joan Søgaard-Pedersen; Genvalg
Gurli Grønnegaard Genvalg
Suppleant Birte Jørgensen Genvalg

Ad. 6 Valg af revisor og suppleant. (Ændres til valg af bilagskontrollant og suppleant.)

På valg er:

Ingelis Kofoed Larsen Genvalg
Suppleant Kurt Markussen Genvalg

Ad. 7 Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.

Ingen kontingentforhøjelse.

Ad. 8 Eventuelt

Atter i år takkede formanden med en købmandskurv Bjarne Rohde for vedligeholdelsen af foreningens hjemmeside.

Derefter takkede Leif for god ro og orden under forsamlingen.

Inge læste flot på bornholmsk historien om Klevehans der fik sin prinsesse.

Generalforsamlingen sluttede traditionen tro med kaffe og pandekager med is. Gurli og Benny solgte vores lykkebrik-lotteri. I stedet for lodder køber man "lykkebrikker" med 4 numre. Så er man også fri for at skulle opsamle og feje små plasticbånd efter lotteriet. Formanden fulgte op på sin tanke om, at når nu vi er samlede, så skal vi også dyrke målet, så han foreslog et par solide bornholmske sange. Det kan godt være, at man ved, hvad ordene betyder, når man får sagt dem, men det er lydskriften, der spiller os et puds.

Næste arrangement er onsdag den 2. maj, hvor vi skal på virksomhedsbesøg på Rynkeby Most i Ringe.

Ref./ Bjarne

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982