Vedtægter

§1. Foreningens navn
Foreningens navn er: Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982
Foreningen har samme hjemstedskommune som formanden.

§2. Foreningens formål
Foreningens formål er i samarbejde med andre bornholmske hjemstavnsforeninger at skabe og styrke hjemstavnsinteressen for bornholmere gennem kulturelle og selskabelige arrangementer.
Medlemsbladet "Klippeøen" fungerer som kontaktled mellem medlemmerne og foreningen og orienterer i videst muligt omfang om foreningens aktiviteter.
Medlemsbladet tilsendes medlemmerne vederlagsfrit.

§3. Medlemsoptagelse
Som medlemmer optages:
a. Personer af bornholmsk slægt, født på Bornholm
b. Personer ikke født, men opvokset på Bornholm
c. Personer med anden tilknytning til bornholmere eller Bornholm.

§4. Kontingenter
Kontingentet for det kommende regnskabsår fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.
Stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at medlemskontingentet er indbetalt for det år, hvor generalforsamlingen afholdes.

§5. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen og være formanden i hænde senest den 15. i måneden før kontingentet forfalder. Når et medlem ikke har betalt kontingent indenfor 1 måned efter ekstra påkrav, betragtes den pågældende som udmeldt og slettes af medlemsfortegnelsen.
Genoptagelse kan først ske efter indbetaling af årets forfaldne kontingent.

§6. Udelukkelse
Udelukkelse fra foreningen kan ske, når et medlem bevisligt modarbejder foreningens formål.
Bestyrelsen udarbejder, til den man ønsker at ekskludere, en redegørelse for årsagen til ønsket om eksklusion.
Medlemmet har derefter 14 dage til at svare eller begære møde med bestyrelsen.
Hvis medlemmet ønsker det, skal der ske en drøftelse med bestyrelsen. Bestyrelsen kan derefter beslutte at ophæve eller fastholde eksklusionen. Denne vedtagelse skal ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Den ekskluderede har derefter ret til at forlange eksklusionen taget op på den næstfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling under punktet: Forslag. Den ekskluderede har tale- og stemmeret til punktet eksklusion. Ved afstemningen om eksklusion skal mindst 50% stemme ja til ophævelse. Hvis generalforsamlingen ophæver eksklusionen, indtræder medlemmet straks.
Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har ingen krav på foreningens midler eller aktiviteter.

§7. Aktiviteter
Foreningens aktiviteter meddeles i "Klippeøen".
Bestyrelsen fastsætter aktiviteterne blandt andet efter indkomne forslag. Der vil efter beslutning i bestyrelsen kunne medtages gæster til foreningens arrangementer.

§8. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts eller april måned, indkaldes gennem medlemsbladet mindst 4 uger før og skal have følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
6. Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant
7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
8. Eventuelt
Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Alle beslutninger afgøres med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre mindst 20% af de fremmødte begærer skriftlig afstemning. Dirigenten forestår denne afstemning.
Kun sager optaget på dagsordenen kan afgøres endeligt. Andre sager henvises til næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
Ved generalforsamlingen føres protokol, som underskrives af dirigent og sekretær.

§9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af den samlede bestyrelse finder det nødvendigt, eller når mindst 20% af medlemmerne skriftligt har begæret det med forslag til dagsorden.
Meddelelse herom sker gennem medlemsbladet.
Ved ekstraordinær generalforsamling føres protokol, som underskrives af dirigent og sekretær.

§10. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der selv konstituerer sig.
I ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges 1 suppleant.
Alle disse valg gælder for 2 år. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog mindst 4 gange om året.
Bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af foreningens aktiviteter som nævnt i §7.
Der føres protokol ved bestyrelsesmøder.

§11. Bilagskontrol.
Til at foretage kontrol af foreningens årsregnskab vælges på ordinær generalforsamling blandt foreningens medlemmer 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter for bilagskontrollanter. Alle vælges for 2 år, dog således at der vælges 1 på skift hvert år. Genvalg kan finde sted. Bilagskontrollanterne har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn.

§12. Regnskab og forvaltning af foreningens midler.
Kassereren er ansvarlig for foreningens midler, som såvidt muligt henstår i pengeinstitut.
Kassereren kan betale eller hæve af foreningens indsatte midler.
Større dispositioner bør behandles i bestyrelsen og evt. forelægges generalforsamlingen.
Regnskabsåret følger kalenderåret og skal være afsluttet så betids, at der kan foretages bilagskontrol inden generalforsamlingen afholdes jvf. §8.

§13. Vedtægtsændringer
Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Alle beslutninger afgøres med mindst 2/3 stemmeflertal af de fremmødte ved håndsoprækning, eller hvis mindst 20% ønsker det skriftligt. Dirigenten forestår denne afstemning.

§14. Foreningens opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning kan dette kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum og ved et stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer ved den første og almindeligt stemmeflertal ved den anden generalforsamling.
Vedtages opløsningen af foreningen, overgår alle foreningens midler til velgørende bornholmske formål efter generalforsamlingens beslutning.
Generalforsamlingen vælger med almindeligt stemmetal et 3-mands likvidations­udvalg, som efterfølgende fremsender resultatet til generalforsamlingens medlemmer, såfremt der er økonomiske midler til dette.

§15. Foreningens vedtægter
Alle medlemmer modtager et eksemplar af foreningens vedtægter.

Vedtaget på generalforsamlingen den 14. marts 2000.

§8, §11 og §12 ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2010.

§4, §8 og §13 ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2015.

Leif Andersen  Henning Kofoed
Dirigent           Sekretær

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982