Referat 2013

GENERALFORSAMLING 2013

Fredag den 15. marts

Der var mødt 34 medlemmer op til årets generalforsamling.

Vi startede med de traditionelle gule ærter med flæsk, pølse og grisehaler. Dertil kunne der købes forskellige drikkevarer. Ikke mindst de eftertragtede bornholmske snapse.

Efter ærterne gik vi over til den egentlige generalforsamling.

Dagsorden ifølge lovene

1. Valg af dirigent. Leif Andersen blev enstemmigt valgt og startede med at erklære generalforsamlingen lovlig
2. Bestyrelsens beretning. (Formanden). Beretningen blev godkendt
3. Regnskab. (Kassereren). Regnskabet blev godkendt
4. Indkomne forslag. Ingen forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg  var: Finn Mortensen, Benny Jespersen, Henning Kofoed samt suppleant Birgitte Larsen. Alle blev genvalgt
6. Valg af bilagskontrollant og suppleant.
På valg var Leif Andersen samt suppleant Inger Sode. Begge blev genvalgt
7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år. Ingen ændring af kontingent for det kommende år.
8. Eventuelt.

Inden eventuelt roste Inger bestyrelsen for gode arrangementer.

Finn luftede tanker omkring det kommende Bornholmertræf. Bl.a. havde det været på tale med en tur på Odense Å og besøg i Den fynske Landsby. Endvidere spisning på Fangel kro.

Finn kom også ind på de kommende arrangementer i året.

15. maj besøget på Søbysøgaard

Har fortalte endvidere, at busturen den 15. juni til Sønderjylland ville omfatte besøg i Haderslev Dyrepark, tur til Skamlingsbanken, rundtur i Christiansfeld og spisning på Hejse Kro. Menu Schackenborgbøf.

I 2014 ville vi få besøg af Jan Kristensen med beretningen "Mit Bornholm" om 12 markante personer på øen.

Bjarne forklarede om problemer med hjemmesiden og meddelte, at der inden for kort tid ville ske en fornyelse af siden.

Formanden gav udtryk for tilfredshed med det arbejde, Bjarne udførte i forbindelse med hjemmesiden, og overbragte en vingave til Bjarne i den anledning.

Forsamlingen sluttede med, at Leif takkede for god ro og orden, hvorefter formanden erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Efterfølgende blev der serveret kaffe og pandekager m/is samt småkager. Heller ikke i år skulle vi undvære vores lotteri. Altid et festligt indslag, når vi mødes.

Efter et par bornholmske sange takkede Finn for aftenen og håbede på godt fremmøde til de kommende arrangementer.

Ref/B. Rohde

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982