Referat 2014

Generalforsamling 2014

Fredag den 21. marts

Til den årlige generalforsamling på Virkedal var der mødt 32 medlemmer.

Som sædvanlig startede generalforsamlingen med vores slagsang, hvorefter de Gule ærter på kyndig vis blev serveret for de fremmødte af Benny og Henning iført stilige bornholmerforklæder. Snakken gik lystigt, og humøret var højt.

Derefter gik vi over til den mere alvorlige del.

Finn forkyndte generalforsamlings start og foreslog Leif Andersen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidater.

Leif indledte med at konstatere generalforsamlingens lovlighed og oplæste dagsordenen, hvorefter han gav ordet til formanden, der aflagde bestyrelsens beretning (Se andet sted på siden). Beretningen blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.

Gurli forelagde foreningens regnskab, som blev godkendt ligeledes uden bemærkninger.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

På valg var Joan Søgaard-Pedersen og Gurli Grønnegaard, som begge blev genvalgt.

Suppleant Birthe Jørgensen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Inger Sode valgt som ny suppleant.

Under valg af bilagskontrollant og suppleant for samme var Ingelis Kofoed Larsen og suppleant Kurt Markussen på valg. De blev begge genvalgt.

Under fastsættelse af kontingent for næste år foreslog bestyrelsen, at man tilrettede kontingentet, så det var i overensstemmelse med lovene således, at kontingentet er kr. 250,- og kr. 125,- for pensionister.

Formanden kom under eventuelt ind på tilrettelæggelsen af Bornholmertræffet i Den fynske Landsby. Derudover omtalte han et arrangement den 23. august til Nyborg og et foredrag i oktober måned i år. For hendes indsats i bestyrelsens arbejde overrakte formanden en buket blomster til Birthe Jørgensen, og Bjarne Rohde fik en vingave for sit arbejde med hjemmesiden.

Finn sluttede generalforsamlingen med at takke Leif og forsamlingen for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe med pandekager og is samt småkager. Det traditionelle lotteri blev også afviklet med mange rare gevinster.

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982