Referat af generalforsamlingen lørdag den 14. aug. 2021

Hjemstavnsforeningen Bornholmerklubben Fyn af 1982

Referat fra generalforsamling for 2020

Afholdt lørdag den 14. august 2021 kl. 14.30

hos Ally og Herman i Gudbjerg

 

Deltagere: 25 medlemmer + 2 gæster.

 

   1. Valg af dirigent.

Bjarne Rohde blev valgt til dirigent.

Bjarne spurgte til, hvor mange stemmeberettigede, der var mødt op. Der var 25. Bekræftede, at indkaldelsen var sket rettidigt ifølge foreningens vedtægter.

Der blev valgt 2 stemmetællere, Preben Rosenberg Jensen og Jens Bjørn Hansen.

 

   2. Bestyrelsens beretning.

Formand Finn Mortensen aflagde beretning, som blev taget til efterretning/godkendt.

 

   3. Regnskab.

Kasserer Gurli Grønnegaard gennemgik regnskabet, som udviste et overskud på kr. 8.317,76 og en balance på kr. 60.551,90.

Den store kassebeholdning er et resultat af mindre aktivitet i 2020 samt en opsparing til en fest i forbindelse med foreningens 40-års jubilæum og udflugt med bus til Als i 2022.

Der blev stillet et enkelt spørgsmål vedrørende indtægt kr. 235,90 angående Klippeøen. Der udkom 1 blad mindre pga. COVID-19, hvorved á conto betalingen udløste tilbagebetaling. Regnskabet blev godkendt.

 

   4. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

 

   5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg: Rita Piil, Lene Yde Madsen og Finn Mortensen.

Alle blev genvalgt.

Efter Otla Fagerlunds udtræden af bestyrelsen er Lene Yde-Madsen indtrådt.

Valg af ny suppleant: Palle Dahl.

 

   6. Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant.På valg: Leif Andersen og suppleant Erik Piil.

Begge blev genvalgt.

 

   7. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2022 (kr. 150,00) forblev blev uændret. Godkendt.

 

   8. Eventuelt

Finn Mortensen lagde op til drøftelse af foreningens bibliotek (består af 106 bøger).

Det er mange bøger at tage med til arrangementer uden medlemmernes interesse.

Skal biblioteket nedlægges, bøgerne sælges eller gives væk?

Skal vi forsøge at sætte en liste på hjemmesiden, så interesserede medlemmer kan bestille bøgerne, som så udleveres ved førstkommende arrangement?

Der var delte meninger om dette. Rita Piil foreslog, at vi afprøver med en liste på hjemmesiden.

Gurli Grønnegaard orienterede om, at vi fremover vil bede om deltagerbetaling til banken ved tilmelding til arrangementer for at undgå en stor kontantbeholdning.

Generalforsamlingen sluttede med, at dirigenten takkede for god ro og orden.

Bjarne Rohde modtog vin for hans medvirken til leje af Virkedal og hjælp med hjemmesiden.

Ally og Herman Nielsen modtog gavekurv for at stille festlokale til rådighed.

 

Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamling med

Formand                     Finn Mortensen

Næstformand             Rita Piil

Kasserer                    Gurli Grønnegaard

Sekretær                   Lene Yde-Madsen

Bestyrelsesmedlem    Jørgen Løw Rasmussen

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982